Teksty liturgiczne

Msza Święta utkana jest z dwóch rodzajów tekstów. Pierwsze (Ordo Missae) wyznaczają stały porządek przebiegu liturgii. Wyrażają misterium uobecniania się ofiary Krzyżowej Chrystusa i usposabiają zgromadzonych wiernych do uczestnictwa w niej. Drugie (Propria) nawiązują do celebracji danego dnia.

Ordo Missae

Propria