Niedziela po Wniebowstąpieniu

Introit

Ps 26, 7-9; Ps 26, 1

Exaudi, Domine, vocem meam, qua clamavi ad te, alleluia : tibi dixit cor meum, quaesivi vultum tuum ; vultum tuum, Domine, requiram : ne avertas faciem tuam a me, alleluja, alleluja.

Dominus illuminatio mea, et salus mea : quem timebo?

Gloria Patri…

Exaudi, Domine…

Usłysz mój głos, Panie, gdy wołam do Ciebie, alleluja. Do Ciebie mówi serce moje, szukam oblicza Twego. Oblicza Twego zawsze szukać będę. Ach, nie ukrywaj twarzy swej przede mną, alleluja, alleluja.

Pan światłem i zbawieniem moim : kogóż mam się lękać.

Chwała Ojcu…

Usłysz mój głos…

Kolekta

Omnipotens sempiterne Deus : fac nos tibi semper et devotam gerere voluntatem ; et maiestati tuae sincero corde servire. Per Dominum nostrum…

Wszechmogący, wiekuisty Boże, spraw, abyśmy Ci zawsze okazywali poddaną wolę, a Majestatowi Twemu ze szczerym sercem służyli. Przez Pana naszego…

Lekcja

(1P 4, 7-11)

Alleluja

Ps 46, 9; J 14, 18

Alleluia, alleluia. Regnavit Dominus super omnes gentes : Deus sedet super sedem sanctam suam. Alleluia.

Non vos reliquam orphanos : vado, et venio ad vos, et gaudebit cor vestrum. Alleluia.

Alleluja, alleluja. Pan wszystkie ludy wziął w swoje władanie, Bóg na świętym zasiada już tronie. Alleluja.

Nie pozostawię was sierotami, odchodzę i znowu przyjdę do was, i radować się serce wasze. Alleluja.

Ewangelia

(J 15, 26 – 16,4)

Ofertorium

Ps 46, 6

Ascendit Deus in iubilatione, et Dominus in voce tubae, alleluia.

Wstąpił Bóg wśród radosnych śpiewów i Pan przy dźwięku trąby, alleluja.

Sekreta

Sacrificia nos, Domine, immaculata purificent : et mentibus nostis supernae gratiae dent vigorem. Per Dominum nostrum…

Nieskalane te ofiary niech nas oczyszczą, Panie, i obdarzą umysły nasze mocą łaski nadziemskiej. Przez Pana naszego…

Prefacja

(O Wniebowstąpieniu)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus : per Christum, Dominum nostrum.

Qui post resurexionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et ipsis cernentibus est elevatus in caelum, ut nos divinitatis suae tribueret esse participes.

Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cum-que omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie, święty Ojcze, wszechmogący, wiekuisty Boże, przez Chrystusa Pana naszego.

Który po zmartwychwstaniu swoim wszystkim uczniom jawnie się ukazał i w ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam uczestnictwo z Bóstwem swoim.

Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Panowaniami, oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebies-kiego hymn ku chwale Twojej śpiewamy, bez końca wołając:

Komunia

J 17, 12-13.15

Pater cum essem cum eis, ego servabam eos, quos dedisti mihi, alleluia : nunc autem ad te venio : non rogo, ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos a malo, alleluia, alleluia.

Ojcze, gdy byłem z nimi, czuwałem nad tymi, których mi dałeś, alleluja, teraz idę do Ciebie. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, lecz żebyś ich zachował od złego, alleluja, alleluja.

Pokomunia

Repleti, Domine, muneribus sacris : da, quaesumus ; ut in gratiarum semper actione maneamus. Per Dominum nostrum…

Nasyceni świętymi darami Twoimi, prosimy Cię, Panie, daj nam w ustawicznym trwać dziękczynieniu. Przez Pana naszego…