Tradycyjna liturgia

Co oznacza „Introibo”?

Łacińskie słowo „introibo” najczęściej tłumaczy się na język polski przez: „wejdę”, „wstąpię”, „wkroczę”. W łacinie kościelnej posiada też znaczenie: „wejdę w zażyłość”. Można więc stwierdzić, że wyraża ideę bezpośredniego zbliżenia się połączonego z powstaniem silnej więzi.

Antyfona Psalmu 42 odmawianego na początku Mszy świętej rozpoczyna się tym właśnie słowem. Całość antyfony stanowi zdanie: „Introibo ad altare Dei, ad Deum, qui laetificat iuventutem meam” – „Podejdę do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”. Była śpiewana już w starożytności – jak pisze św. Ambroży – przez nowoochrzczonych, którzy przechodzili w uroczystej procesji od chrzcielnicy w stronę prezbiterium kościoła, aby po raz pierwszy uczestniczyć we Mszy i przyjąć Komunię świętą. Sam Psalm 42 jest pełną ufności i nadziei prośbą do Boga, aby doprowadził człowieka do ołtarza w Namiocie Spotkania, w którym przebywa Najwyższy i w ten sposób przywrócił mu radość. Słowa Psalmu 42 odczytywane w świetle Nowego Testamentu zwracają się ku Chrystusowi. Staje się On prawdziwie, realnie i substancjalnie obecny, gdy kapłan celebrujący Mszę świętą szeptem wypowiada słowa Jezusowe z Wieczernika: „To jest Ciało moje”, „To jest kielich Krwi mojej…”. Wówczas złożone na ołtarzu chleb i wino zostają przeistoczone mocą Ducha Świętego w Ciało i Krew naszego Pana. Przy ołtarzu zazwyczaj znajduje się tabernaculum (łac. namiot) w którym przebywa Jezus – Chleb Życia.

Słowo „introibo” streszcza więc w sobie gorące pragnienie przybliżenia się do Jezusa Chrystusa i zjednoczenia się z Nim, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem – jedynym i ostatecznym Pośrednikiem między Bogiem Ojcem i ludźmi Zbawicielem pełnym Ducha Świętego.

Co nazywa się Tradycją?

Tradycją nazywa się przekazane Apostołom przez Chrystusa i Ducha Świętego prawdy wiary, naukę moralną, obrzędy i symbole, które nie zostały przez nich i ich uczniów umieszczone w księgach stanowiących Pismo Święte, lecz zostały powierzone za ich pośrednictwem Kościołowi w inny sposób. Ponadto Tradycją określa się też czynność przekazywania wspomnianych darów Objawienia.

Tradycją w szerszym sensie nazywa się też te prawdy wiary, naukę moralną, obrzędy i symbole, które, choć nie zostały bezpośrednio przekazane Apostołom, są owocem życia Tradycją apostolską, wynikają z niej, są z nią zgodne, trwają przez wieki i zyskały aprobatę Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa ożywianego mocą Ducha Świętego.

Co to jest liturgia?

Liturgia w swojej istocie obejmuje całkowity kult publiczny oddawany przez Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, a więc jego Głowę i członki (tzn. samego Jezusa Chrystusa i Jego Kościół).

Liturgią nazywa się też zewnętrzne przejawy tego kultu w postaci wypowiadanych słów i wykonywanych gestów.

W sposób szczególny nazwę „liturgia” odnosi się do Mszy Świętej.

Co to jest Msza święta?

Msza święta jest bezkrwawą Ofiarą Nowego Przymierza, w której Jezus Chrystus ofiaruje się Ojcu Swemu Niebieskiemu przez ręce kapłana na ołtarzu pod postaciami chleba i wina.

Co to jest Msza święta w klasycznym rycie rzymskim?

Msza święta w klasycznym rycie rzymskim jest to liturgia sprawowana wg mszału odnowionego po soborze trydenckim przez papieża św. Piusa V. Ryt ten swymi korzeniami sięga jednak co najmniej czasów papieży: św. Damazego (IVw.), św. Leona I Wielkiego (V w.) i św. Gelazego (V w.). Nazywany jest także rytem trydenckim.

Celebracja Mszy świętej trydenckiej utkana jest ze śpiewów chorału gregoriańskiego, donośnych recytacji modlitw w języku łacińskim i ciszy, tworzącej przestrzeń dla osobistych rozważań i modlitwy. Symbolika licznych gestów kapłana sprzyja doświadczaniu Misterium, natomiast bogate teksty liturgiczne wprowadzają w rozumienie Mszy świętej jako Ofiary. Ten wymiar Eucharystii jest podkreślony przez wspólne zwrócenie się Kapłana i wiernych ku krzyżowi i ołtarzowi, co ponadto wyraża ich łączność w jednym Mistycznym Ciele Chrystusa, którego są członkami. Równocześnie jednak zastrzeżenie dla prezbitera wielu modlitw i czynności wskazuje na to, że kapłaństwo sakramentalne różni się istotowo od wspólnego kapłaństwa wiernych.

Kiedy sprawowane są Msze święte w klasycznym rycie rzymskim w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP?

Msze święte w klasycznym rycie rzymskim sprawowane są w terminach podanych na stronie głównej.

W czasie liturgii czytania biblijne i kazanie wygłaszane są w języku polskim.

Mszaliki łacińsko-polskie (czyli książeczki z tekstami mszalnymi) można otrzymać w kościele przed rozpoczęciem Liturgii. Dostępne są także na naszej stronie internetowej

Serdecznie zapraszamy!