II Niedziela po Wielkanocy

Introit

Ps 32, 5-6; Ps 32,1

Misericordia Domini plena est terra, alleluia : verbo Domini caeli firmati sunt, alleluia, alleluia.

Exsultate, iusti, in Domino : rectos decet collaudatio.

Gloria Patri…

Misericordia Domini…

Dobroci Bożej pełna ziemia, alleluja, słowem Pańskim niebiosa wzniesione, alleluja, alleluja.

Śpiewajcie Panu, sprawiedliwi, sławienie Boga przystoi zbożnym.

Chwała Ojcu…

Dobroci Bożej…

Kolekta

Deus, qui in Filii tui humilitate iacentem mundum erexisti : fidelibus tuis perpetuam concede laetitiam ; ut quos perpetuae mortis eripuisti casibus, gaudiis facias perfrui sempiternis. Per eundem Dominum nostrum…

Boże, któryś przez uniżenie się Syna twojego świat upadły podźwignął, napełnij wiernych twoich nieustannym weselem, aby ci, których od wiecznej śmierci wyrwałeś, wiekuistego szczęścia dostąpili. Przez tegoż Pana…

Lekcja

(1P 2, 21-25)

Alleluja

Łk 24, 35; J 10, 14

Alleluia, alleluia. Cognoverunt discipuli Dominum Iesum in fractione panis. Alleluia.

Ego sum pastor bonus : et cognosco oves meas, et cognoscunt me meae. Alleluia.

Alleluja, alleluja. Poznali uczniowie Pana Jezusa przy łamaniu chleba. Alleluja.

Jam jest Pasterz dobry. Znam owce swoje i one mnie znają. Alleluja.

Ewangelia

(J 10, 11-16)

Ofertorium

Ps 62, 2.5

Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo : et in nomine tuo levabo manus meas, alleluia.

Boże, mój Boże, na Ciebie czekam od świtu i w imię Twoje wznoszę me ręce, alleluja.

Sekreta

Benedictionem nobis, Domine, conferat salutarem sacra semper oblatio : ut quod agit mysterio, virtute perficiat. Per Dominum nostrum…

Niechaj ta święta ofiara zawsze nam wyjednuje Twe zbawienne błogosławieństwo, a co się spełnia w tajemnicy ołtarza niechaj swą mocą tego w nas dokona. Przez Pana naszego…

Prefacja

(Wielkanocna)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare : Te quidem, Domine, omni tempore, sed in hoc potissimum gloriosus praedicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus.

Ipse enim verus est Agnus, qui abstulit peccata mundi. Qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit.

Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

Prawdziwie godnie jest to i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, byśmy Ciebie, Panie, każdego zaprawdę czasu, lecz w tym okresie nade wszystko z uwielbieniem wysławiali, kiedy jako Pascha nasza ofiarowany został Chrystus.

On to bowiem prawdziwym jest Barankiem, który zgładził grzechy świata. On śmiercią swoją śmierć naszą zwyciężył i zmartwychwstaniem życie przywrócił.

Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Trony i Panowaniami, oraz ze wszyst-kimi hufcami wojska niebieskiego hymn ku chwale twojej śpiewamy, bez końca wołając:

Komunia

J 10, 14

Ego sum pastor bonus, alleluia : et cognosco oves meas, et cognoscunt me meae, alleluia, alleluia.

Jam jest Pasterz dobry, alleluja. Znam owce swoje i one mnie znają, alleluja, alleluja.

Pokomunia

Praesta nobis, quesumus, omnipotens Deus : ut vivificationis tuae gratiam consequentes, in tuo semper munere gloriemur. Per Dominum nostrum…

Daj nam, prosimy Cię wszechmogący Boże, abyśmy doznając Twej łaski życiodajnej, zawsze się szczycili z darów Twoich. Przez Pana naszego…