Niedziela Palmowa

Podczas tej Mszy Świętej nie ma modlitw u stopni ołtarza, oraz nie czyta się ostatniej Ewangelii.

Introit

Ps 21, 20. 22; Ps 21, 2

Domine, ne longe facias auxilium tuum a me, ad defensionem meam aspice : libera me de ore leonis, et a cornibus unicornium humilitatem meam.

Deus, Deus meus, respice in me : quare me dereliquisti? Longe a salute mea verba delictorum meorum.

Domine, ne longe…

O Panie, nie oddalaj ode mnie Twej pomocy, pośpiesz ku mojej obronie. Wybaw mnie z lwiej paszczęki, spod rogów bawolich mnie uniżonego.

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemu nie zsyłasz ratunku na słowa mej skargi?

Panie nie oddalaj…

Kolekta

Omnipotens sempiterne Deus, qui humano generi ad imitandum humilitalis exemplum, Salvatorem nostrum carnem sumere, et crucem subire fe-cisti : concede propitius ; ut et patientiae ipsius habere documenta, et resurrectionis consortia mereamur. Per eundem Dominum nostrum…

Wszechmocny, wiekuisty Boże, chcąc dać rodzajowi ludzkiemu do naśladowania przykład pokory, sprawiłeś,
że Zbawiciel nasz ciało przyoblekł i śmierć krzyżową poniósł, daj miłościwie, abyśmy z Jego cierpliwości skuteczną czerpali naukę i zmartwychwstania uczestnikami być mogli. Przez tegoż Pana naszego…

Lekcja

(Flp 2, 5-11)

Fratres : Hoc enim sentite in vobis, quod et in Christo Iesu : qui, cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo : sed semetipsum exinanivit, formam servi accipiens, in similitudinem hominum factos, et habitu inventus ut homo. Humiliavit seme-tipsum, factus oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltavit illum : et donavit illi nomen, quod est super omne nomen : (HIC GENUFLECTITUR) ut in nomine Iesu omne genu flectatur caelestium, terrestium, et infernorum : et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris.

Bracia, to bowiem rozumiejcie, co i w Chrystusie Jezusie, który mając naturę Bożą nie poczytał swej równości z Bogiem za przywłaszczenie, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy naturę sługi, stawszy się podobnym do ludzi, i dla swego sposobu życia uznany był za człowieka. Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg wywyższył Go, i nadał Mu imię przewyższające wszelkie imię; (TU SIĘ PRZYKLĘKA) aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano miesz-kańców niebios, ziemi i podziemia i żeby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem w chwale Boga Ojca.

Graduał i Traktus

Ps 72, 24.1-3; Ps 21,2-9.18.19.22.24.32

Tenuisti manum dexteram meam : et in voluntatem tua deduxisti me : et cum gloria assumpsisti me. Quam bonus Israel Deus rectis corde! Mei autem paene moti sunt pedes : Paene effusi sunt gressus mei : quia zelavi in peccatoribus, pacem peccatorum videns.

Deus, Deus meus, respice in me : quare me dereliquisti? Longe a salute mea verba delictorum meorum. Deus meus, clamabo per diem, nec exaudies : in nocte, et non ad insipientiam mihi. Tu autem in sancto habitas, laus Israel. In te speraverunt Patres nostri : speraverunt, et liberasti eos. Ad te clamaverunt, et salvi facti sunt : in te spraverunt et non sunt confusi. Ego autem sunt vermis, et non homo : opprobrium hominum et abiectio plebis. Omnes, qui videbant me, aspernabantur me : locuti sunt labiis et moverunt caput. Speravit in Domino, eripiat eum : salvat faciet eum, quoniam vult eum. Ipsi vero consideraverunt et inspexerunt me : diviserunt sibi vesti-menta mea, et super vestem meam miserunt sortem. Libera me de ore leonis : et a cornibus unicornium humi-litatem meam. Qui timetis Dominum, laudate eum : universum semen Iacob, magnificate eum. Annuntiabitur Domino generatio ventura : et annutiabunt caeli iustitiam eius : populo, qui nascetur, quem fecit Dominus.

Ty mnie ująłeś za prawicę moją, Ty mnie swą radą wiedziesz troskliwie, a potem łaskawie przyjmujesz do chwały. Jak dobry jest Bóg dla Izraela, dla ludzi czystego serca! A przecież omal nie potknęły się nogi moje. omal nie zachwiałem się w sercu swoim, ponieważ pozazdrościłem bezbożnemu, widząc pomyślność grzeszników.

Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie. Czemuś mnie opuścił? Daleko od wybawienia mnie słowa jęków moich. Boże mój, wołam we dnie, lecz nie wysłuchujesz, i w nocy, a nie zważasz na mnie. A przecież, Ty, zamieszkujesz w świętości, chwało Izraela. Tobie zaufali Ojcowie nasi. Ufali Tobie, a Tyś ich wyzwolił. Wołali do Ciebie i zostali wybawieni. Tobie zaufali i nie zawstydzili się. A jam jest raczej robak niż człowiek, pośmiewisko ludzi i wzgarda pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi i potrząsają głową: Zaufał Panu niechże go wybawi, niechże go ratuje jeżeli go miłuje. Wpatrują się we mnie i sycą się mym widokiem, rozdzierają sobie szaty moje, a o suknię moją los rzucają. Racz mnie wybawić lwiej paszczęki i spod rogów bawolich mnie uniżonego. Wy, co się boicie Pana, chwalcie Go. Sław go Go, całe potomstwo Jakuba. O Panu rozpowiadać będzie pokolenie przyszłe i rozpowiadać będą niebiosa sprawiedliwość Jego ludowi, który się narodzi: Pan to uczynił.

Ewangelia — Pasja wg św. Mateusza

(Mt 26, 36-75; 27, 1-60)

Ofertorium

Ps 68, 21-22

Improperium exspectavit cor meum, et miseriam : et sustinui, qui simul mecum contristaretur, et non fuit : consolantem me quaesivi, et non inveni : et dederunt in escam meam fel, et in siti mea potaverunt me aceto.

Urąganiem złamane me serce i boleścią. Czekałem, by kto nade mną się użalił, a nie było nikogo, by mnie kto pocieszył, lecz nikt się nie znalazł. I żółć mi jeszcze za pokarm dano, a kiedym pragnął, poili mnie octem.

Sekreta

Concede, quaesumus, Domine : ut oculos tuae maiestatis munus oblatum, et gratiam nobis devotionis obtineat, et effectum beatae prennitatis acquirat. Per Dominum nostrum…

Daj, prosimy Cię, Boże wszechmogący, aby dar zaniesiony przed oblicze Majestatu Twego, wyjednał nam łaskę gorliwości w służbie twojej i zapewnił posiadanie błogosławionej wieczności. Przez Pana naszego…

Prefacja

(o Świętym Krzyżu)

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus:

Qui salútem humáni géneris in ligno Crucis constituísti: ut, unde mors oriebátur, inde vita resúrgeret: et, qui in ligno vincébat, in ligno quoque vincerétur: per Christum, Dóminum nostrum.

Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:

Tyś postanowił dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża, aby skąd smierć wzięła początek, stamtąd i życie zmartwychwstało, i aby ten, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany: przez Chrystusa, Pana naszego.

Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesienie sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Komunia

Mt 26, 42

Pater, si non potest hic calix transire, nisi bibam illum : fiat voluntas tuam.

Ojcze, jeżeli ten kielich nie może Mnie minąć, ale mam Go wypić, niech się dzieje wola Twoja.

Pokomunia

Per huius, Domine, operationem mysterii : et vitia nostra purgentur, et iusta desideria compleantur. Per Dominum nostrum…

Zbawcze działanie tych tajemnic, o Panie, niechaj oczyści nas z błędów i spełni nasze godziwe pragnienia. Przez Pana naszego…